Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2020/2021

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-109 Praktikum Ilmu Falak A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-305 Sejarah Hukum Islam A Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
3 07:00-08:40 FSH-407 Hukum Perkawinan di Dunia Islam B Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
4 07:00-08:40 FSH-410 Membaca Teks Arab C Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
(19900629 201903 1 010)
5 07:00-08:40 FSH-413#KAM Tafsir Ayat Hukum A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
6 08:50-10:30 FSH-109 Praktikum Ilmu Falak B Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
7 08:50-10:30 FSH-305 Sejarah Hukum Islam B Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
8 08:50-10:30 FSH-309#SEL Hadis Hukum C Nilman Ghofur, M.Sos.
(19900125 201903 1 013)
9 08:50-10:30 FSH-404 Kewarganegaraan A Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
10 08:50-10:30 FSH-405 Membaca Teks Arab A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
11 08:50-10:30 FSH-407 Hukum Perkawinan di Dunia Islam C Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
12 08:50-10:30 FSH-413#JUM Tafsir Ayat Hukum B Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
13 10:40-12:20 FSH-305 Membaca Teks Arab A Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
(19900629 201903 1 010)
14 10:40-12:20 FSH-404 Kewarganegaraan B Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
15 10:40-12:20 FSH-405 Membaca Teks Arab B H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
16 12:40-14:20 FSH-405 Kewarganegaraan C Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
17 12:40-14:20 FSH-408 Hukum Kewarisan di Dunia Islam A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
18 12:40-14:20 FSH-410#RAB Hukum Perkawinan Islam A Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
19 14:30-16:10 FSH-408 Hukum Kewarisan di Dunia Islam B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
20 14:30-16:10 FSH-410#KAM Hukum Perkawinan Islam B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
21 14:30-16:10 FSH-413 Pengantar Hukum Indonesia C Shohibul Adhkar, M.H.
(19890318 201801 1 001)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-306#KAM Hukum Kewarisan Islam B Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
2 07:00-08:40 FSH-310 Legal Drafting B Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
3 07:00-08:40 FSH-408 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara A Siti Maisyarah, S.H.
(19700824 000000 2 301)
4 07:00-08:40 FSH-413 Manajemen A Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
5 07:00-09:30 FSH-307 Filsafat Ilmu A Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
6 08:50-10:30 FSH-306#KAM Hukum Kewarisan Islam A Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
7 08:50-10:30 FSH-310 Legal Drafting A Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
8 08:50-10:30 FSH-408 Fikih Siyasah A Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
9 08:50-10:30 FSH-410 Psikologi Keluarga A Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
10 09:45-12:15 FSH-307 Filsafat Ilmu B Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
11 10:40-12:20 FSH-310 Administrasi Peradilan A Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
12 10:40-12:20 FSH-313 Fikih Muamalat A Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
13 10:40-12:20 FSH-404 Hukum Zakat & Wakaf C Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
14 12:40-14:20 FSH-308 Membaca Teks Inggris B Ro'fah, M.A., Ph.D.
(19721124 200112 2 002)
15 12:40-14:20 FSH-310 Sejarah Hukum Islam A Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
16 12:40-14:20 FSH-407 Sejarah Hukum Islam C Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
17 12:40-14:20 FSH-408 Hukum Zakat & Wakaf A Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
18 12:40-14:20 FSH-411#RAB Hadis Hukum B Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
19 14:30-16:10 FSH-304 Orientalisme dalam Hukum Islam A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
20 14:30-16:10 FSH-308 Membaca Teks Inggris A Ro'fah, M.A., Ph.D.
(19721124 200112 2 002)
21 14:30-16:10 FSH-313 Fikih Muamalat C Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
22 14:30-16:10 FSH-408 Hukum Zakat & Wakaf B Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
23 14:30-16:10 FSH-411#RAB Hadis Hukum A Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-304 Hukum Perkawinan di Dunia Islam A Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-305 Fikih Indonesia A Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
(19710430 199503 1 001)
3 07:00-08:40 FSH-413 Pengantar Hukum Indonesia B Shohibul Adhkar, M.H.
(19890318 201801 1 001)
4 08:50-10:30 FSH-304 Pengantar Studi Islam A Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
5 08:50-10:30 FSH-305 Fikih Ibadah B Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
6 08:50-10:30 FSH-413 Pengantar Hukum Indonesia A Shohibul Adhkar, M.H.
(19890318 201801 1 001)
7 10:40-12:20 FSH-109 Fikih Indonesia C Khoirul Anam
(19780330 000000 1 301)
8 10:40-12:20 FSH-305 Fikih Ibadah C Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
9 10:40-12:20 FSH-309 Qawa'id Fiqhiyah B Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
10 12:40-14:20 FSH-108 Peradaban Islam A Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
11 12:40-14:20 FSH-305 Islam dan HAM A Fuad Mustafid, M.Ag.
(19770909 200912 1 003)
12 12:40-14:20 FSH-309 Fikih Indonesia B Khoirul Anam
(19780330 000000 1 301)
13 12:40-14:20 FSH-413 Fikih Muamalat A Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
14 14:30-16:10 FSH-108 Peradaban Islam B Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-308 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara B Rahmi Afriza, S.H, M.H.
(19830410 000000 2 301)
2 07:00-08:40 FSH-410 Qawa'id Fiqhiyah A Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
3 07:00-08:40 FSH-413#JUM Tafsir Ayat Hukum C Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
4 08:50-10:30 FSH-307 Advokatur C Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
(19900721 201903 1 010)
5 08:50-10:30 FSH-410 Qawa'id Fiqhiyah C Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
6 10:40-12:20 FSH-404 Membaca Teks Arab B Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
(19900629 201903 1 010)
7 10:40-12:20 FSH-413 Fikih Ibadah A Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
8 12:40-14:20 FSH-108 Peradaban Islam C Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
9 12:40-14:20 FSH-313 Fikih Muamalat B Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
10 12:40-14:20 FSH-313 Hukum Adat A Siti Muna Hayati, M.H.I.
(19900820 201801 2 001)
11 14:30-16:10 FSH-409 Filsafat Ilmu A Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
12 15:15-16:55 FSH-313 Hukum Adat B Siti Muna Hayati, M.H.I.
(19900820 201801 2 001)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Membaca Teks Inggris B Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
2 07:00-08:40 FSH-404 Membaca Teks Inggris C Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
3 07:00-08:40 FSH-406 Advokatur A Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
(19900721 201903 1 010)
4 08:50-10:30 FSH-108 Membaca Teks Inggris A Saifuddin, SHI., MSI.
(19780715 200912 1 004)
5 08:50-10:30 FSH-406 Advokatur B Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
(19900721 201903 1 010)
6 08:50-11:20 FSH-404 Filsafat Ilmu C Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
7 13:25-15:05 FSH-307 Orientalisme dalam Hukum Islam B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
8 13:25-15:05 FSH-310 Hukum Adat C Siti Muna Hayati, M.H.I.
(19900820 201801 2 001)
9 15:15-16:55 FSH-305 Hukum Acara Peradilan Militer A Mirza Ardiansyah
(19851009 000000 1 301)
10 15:15-16:55 FSH-310 Hukum Adat A Siti Muna Hayati, M.H.I.
(19900820 201801 2 001)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-304 Praktek Kerja Lapangan A Tim AS
(00010101 000011 0 035)
2 09:45-12:15 FSH-304 Kuliah Kerja Nyata A Tim AS
(00010101 000011 0 035)
3 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir A Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
4 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir B Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
5 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir C Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
6 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
7 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir E Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
8 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir F Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
9 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir G Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
10 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir H Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
11 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir I Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
12 12:30-14:00 FSH-304 Tugas Akhir J Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
13 12:30-14:30 FSH-304 Tugas Akhir K Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
(19710430 199503 1 001)